POLITYKA PRYWATNOŚCI

PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA

Gdańskie Wodociągi S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, troszczy się o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Z tego względu chcemy zapewnić, że dane osobowe przetwarzane w ramach działalności wykonywanej przez spółkę zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Polityka) opisuje proces w którym Gdańskie Wodociągi S.A. pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe w ramach prowadzonej działalności.

Przedmiotowa Polityka dotyczy wszystkich korzystających z usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz zasadami, które obowiązują w związku z wykonywaniem przez nas świadczeń. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom w związku z dostosowywaniem przepisów prawa polskiego do zapisów prawa unijnego. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE

Dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu w związku ze świadczeniem usług, przekazywane są w trakcie zawierania umów.  Wskazane dane osobowe w zależności od rodzaju zwieranej umowy to m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. Są to dane, które umożliwiają nam Państwa identyfikację i kontakt. Do zawarcia umów są to dane niezbędne. Przekazanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy. Opcjonalnie mogą Państwo podać także inne dane identyfikacyjne takie jak adres e-mail lub numer telefonu. Ułatwi to nam wspólny kontakt, choć nie jest niezbędne do zawarcia umowy.

Państwa dane osobowe pozyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej realizacji wykorzystujemy w następujących celach:

 • podjęcia działań dla zawarcia, wykonania i świadczenia usługi, w tym w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług (np. usuwanie awarii) oraz po jej zakończeniu w celu dokonania m.in. wzajemnych rozliczeń – podstawa prawna zawarta jest w art. 6  ust. 1b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO),

 • podjęcia przez spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, m.in. sporządzanie faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie; Spółka  może być również zobowiązane do podania Państwa danych organom państwowym uprawnionym do ochrony porządku publicznego (w takiej sytuacji dane mogą być udostępnione bez Państwa wiedzy, w takiej sytuacji zawsze weryfikujemy legalność żądania służb  i organów które występują z takim żądaniem) – podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO,

 • prawnie uzasadnionego interesu Gdańskie Wodociągi S.A. np. w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego przez organ państwowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO,

KOMU POWIERZAMY DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe powierzane są do przetwarzania jedynie podmiotom, przy pomocy których Gdańskie Wodociągi S.A. świadczy usługi związane z zawartą umową. Wymagane usługi mogą obejmować, między innymi: świadczenie usług informatycznych, świadczenie usług z zakresu obsługi klienta, podwyższenie jakości usług świadczonych przez naszą spółkę. Powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych następuje w drodze podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie wymaga Państwa zgody. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do ich przetwarzania wyłącznie na nasze udokumentowane zlecenie i wyłącznie w celu związanym ze świadczeniem usług na Państwa rzecz.

 

MOGĄ PAŃSTWO KONTROLOWAĆ SWOJE DANE

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu:

 • prawo do wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail, przetwarzania danych kontaktowych w celu przesłania faktury za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej; mogą Państwo wyrazić swoją zgodę zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej lub też korzystając z dostępu do elektronicznego Biura Obsługi Klientów;

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;

 • prawo do uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów naszej spółki, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

 • prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

 • prawo do usunięcia Państwa danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a spółka nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

- jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Państwa danych osobowych;

- jeśli nie chcą Państwo, aby spółka przetwarzała Państwa dane, ale jednocześnie bez ich usunięcia;

- jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne, natomiast Państwo ich potrzebujecie w związku z dochodzeniem swoich roszczeń;

- jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a obowiązkiem naszej spółki jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Swoje prawa mogą Państwo realizować w formie elektronicznej lub papierowej. Gdańskie Wodociągi S.A. w terminie 30 dniowym od dnia otrzymania wniosku poinformuje Państwa o podjętych działaniach. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu.

Jeżeli Państwa wniosek będzie nieuzasadniony lub nadmierny, zwłaszcza w sytuacji nagminnego powtarzania tych samych nieuzasadnionych czynności, spółka może zażądać uiszczenia uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z nim.

Pliki cookie

Gdańskie Wodocigi S.A. wykorzystuje pliki cookie w serwisach www, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do określonych funkcji oraz uzyskać informacje dotyczące przeglądania Strony internetowej.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące plików cookie, prosimy kliknąć tutaj.

 

WAŻNE DANE KONTAKTOWE

1. Administrator Danych Osobowych

Gdańskie Wodociągi S.A.  z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W przypadku uwag  i wniosków możesz zadać pytanie Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w Spółce pisząc na adres e-mail: odo@gdanskiewodociagi.pl