Gdańskie Wodociągi S.A.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006553, NIP 583-000-67-15

Zakres działalności 

Spółka realizuje usługę zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Gdańska, obsługuje także gminy ościenne.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36, 00, z)

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37, 00, z)

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (2 71, 12, z,)

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (3 43, 22, z)

Naprawa i konserwacja maszyn (4 33, 12, z)

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (5 82, 99, z)

Pozostałe badania i analizy techniczne (6 71, 20, b)

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (7 38, 21, z)

Działalność w zakresie architektury (8 71, 11, z)

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (9 85, 59, b)


Wysokość kapitału zakładowego:  7 755 100,00 zł