Nasz rodowód

Początki układu wodociągowo - kanalizacyjnego w Gdańsku datowane są na XIV w. Do tego czasu, nieuzdatniona woda rzeczna dopływała do studni i rozwożona była beczkami, a ścieki odpływały krytymi dylami i drewnianymi korytami. W XIV wieku, w sąsiedztwie istniejącej do dziś bramy Wyżynnej, pojawiła się pierwsza pompa.

Twórcą nowoczesnych wodociągów i kanalizacji był radca Friedrich Eduard Wiebe. Wprowadził on uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, które pozwoliło zlikwidować zagrożenie epidemiologiczne w mieście. Pierwszym elementem tego rozwiązania była budowa ujęcia wody w Pręgowie, uruchomionego w 1869 roku.

Woda z ujęcia w Pręgowie dostarczana była magistralą średnicy 418 do zbiornika na Oruni, natomiast ścieki odprowadzano na oczyszczalnię Stogi. W ten sposób nastąpił rozwój lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Głównym elementem systemu kanalizacyjnego miasta przez wiele lat pozostawała przepompownia ścieków na wyspie Ołowianka, oraz realizowane w drodze przetargów w latach 1905 - 1939 lokalne pompownie ścieków.

W latach 30-tych XX w. uruchomiono zlewnię drugą, opartą na biologicznej oczyszczalni ścieków Zaspa. Zlewnia ta, na ówczesne czasy, była najnowocześniejszym rozwiązaniem w dziedzinie oczyszczania ścieków, a oczyszczalnia na Zaspie, po gruntownej modernizacji w latach 60-tych, funkcjonowała do końca roku 2008. Jej funkcje przejęła Oczyszczalnia „Wschód”, uruchomiona w 1976 r. i obecnie gruntownie zmodernizowana.

W latach powojennych zasługą pracowników gdańskich wodociągów stała się renowacja i odbudowanie symbolu miasta - fontanny Neptuna. Okres powojenny zdominowany został przez odbudowę sieci i urządzeń. Na początku lat 60-tych wybudowano ujęcie Czarny Dwór i Lipce oraz zmodernizowano ujęcie Grodza Kamienna, jako elementy integrujące wykorzystanie wód podziemnych, a w latach 1978-1986 wybudowano ujęcie wody powierzchniowej w Straszynie.


Czasy współczesne (po 1989 r.)


Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, po zmianie systemu politycznego w Polsce, koniecznym stało się stworzenie nowej formuły funkcjonowania gdańskich wodociągów. Ostatecznie władze Miasta zdecydowały się na nawiązanie współpracy z francuska grupą SAUR. Rozpoczął się nowy okres w dziejach gdańskich wodociągów. Spółka SNG powstała w dniu 1 lipca 1992 r., jako  pierwsze w Europie Środkowej „joint venture” w dziedzinie usług komunalnych. Miasto Gdańsk objęło w niej 49% udziałów, wnosząc aport rzeczowy w postaci bazy OPWiK na ulicy Wałowej 46 oraz środków i narzędzi pracy, a francuska Grupa Saur wniosła aport finansowy, obejmując w Spółce 51% udziałów. Na mocy umów kontraktowych, spółka jako operator gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miała za zadanie utrzymywać wysoką jakość usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Kontrakt realizowany był przez 30 lat

W 2022 Miasto Gdańsk zdecydowało się odkupić udziały od Francuzów i stać się jedynym udziałowcem spółki, która w styczniu 2023 rozpoczęła działalność pod nazwą Gdańskie Wodociągi S.A.