Warunki techniczne

Tutaj znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat warunków technicznych przyąłczenia do sieci

Wydawanie warunków technicznych

Tutaj znajdą Państwo użyteczne informacje na temat:

1. Zakresu wydawanych przez Społkę. warunków technicznych,

2. Technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan,

3. Warunków technicznych na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego,

4. Warunków technicznych montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody.

 

Zakres wydawanych przez Spółkę warunków technicznych:

Informujemy, że od dnia 9 lutego 2008 r. obowiązuje zmiana dotycząca wydawania warunków technicznych przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Kompetencje dotyczące wydawania warunków zostały rozdzielone pomiędzy eksploatatora sieci, czyli spółkę Gdańskie Wodociągi S.A., a właściciela infrastruktury wod-kan – spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK).

Gdańskie Wodociągi S.A. posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do miejskich sieci wod - kan, które zlokalizowane są na wysokości posesji inwestora, rozdział gniazd wodomierzowych (wodomierze równoległe) oraz montaż wodomierzy rejestrujących ilość bezpowrotnie zużytej wody (podliczniki na ogród).

GIWK Sp. z o.o. posiada kompetencje w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wod-kan wraz z towarzyszącymi im przyłączami. W tym przypadku zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony GIWK: Jak przyłączyć się do sieci w GIWK?

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan 

Warunki techniczne może otrzymać osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której warunki mają dotyczyć.

W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan należy złożyć w siedzibie naszej firmy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan. Druk właściwego wniosku można znaleźć TUTAJ, lub w dziale formularze do pobrania.

Do zlecenia należy dołączyć:

 • mapę zasadniczą terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją projektowanego/istniejącego obiektu,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (jeżeli Inwestora reprezentuje inny podmiot).

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydawane są w terminie: 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Warunki techniczne na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego

Warunki techniczne może otrzymać osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której warunki mają dotyczyć, oraz doprowadzone jest przyłącze wodociągowe z zamontowanym wodomierzem głównym.

W celu uzyskania warunków technicznych na rozdział gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego należy złożyć w siedzibie naszej firmy odpowiedni wniosek. Właściwy druk można znaleźć TUTAJ, lub w dziale formularze do pobrania.

Do zlecenia należy dołączyć:

 • oświadczenie określające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek (druk oświadczenia można pobrać TUTAJ)

O czym należy pamiętać:

 • dla istniejącego przyłącza musi być podpisana umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, lub umowa na dostawę wody (w przypadku braku kanalizacji sanitarnej).
 • część budynku, lub lokal mieszkalny, dla którego mają być wydane warunki techniczne musi posiadać indywidualne przygotowanie ciepłej wody użytkowej - np. piec gazowy. Wspólny węzeł cieplny dla budynku uniemożliwia wydanie takich warunków.
 • należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na dokonanie rozdziału. W przypadku wspólnot mieszkaniowych zgoda taka musi być wyrażona w formie uchwały.
 • dla istniejącego przyłącza nie mogą występować zaległości w płatnościach, bądź zadłużenie.

Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody.

Warunki techniczne może otrzymać osoba, która ma podpisana umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z naszą firmą.

W celu uzyskania warunków technicznych montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody należy złożyć w siedzibie naszej firmy odpowiedni wniosek. Właściwy druk można znaleźć TUTAJ, lub w dziale formularze do pobrania.

O czym należy pamiętać:

 • dla istniejącego przyłącza musi być podpisana umowa na dostawę wody i odprowadzenie ścieków
 • wodomierz jest podlicznikiem i stanowi część instalacji.
 • Koszty wodomierza jak i jego montażu leżą po stronie właściciela posesji.
 • w przypadku wspólnot mieszkaniowych wskazania podlicznika pomniejszają ilość ścieków ustaloną na podstawie wodomierza głównego dla danej posesji. Nasza firma nie prowadzi rozliczeń pomiędzy członkami wspólnoty w zakresie ilości zużytej wody i wytworzonych ścieków sanitarnych.

Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

Jeżeli po odebraniu warunków technicznych są Państwo zainteresowani korzystną usługą montażu i plombowania podlicznika przez naszą firmę, lub chcą Państwo zapoznać się z procedurą plombowania podlicznika zamontowanego we własnym zakresie zapraszamy do działu "wodomierze" w menu "Strefa Klienta". Wystarczy kliknąć TUTAJ.

Miejsce składania wniosków
Gdańskie Wodociągi S.A.
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk
lub elektronicznie na adres: info@gdanskiewodociagi.pl

Udzielanie informacji:
Dział Projektów i Uzgodnień – warunki techniczne
poniedziałek, środa, piątek, w godz. 9:00-13:00
tel.: +48 58 
325 27 00 wew. 440, 339, 285
e-mail: warunki@gdanskiewodociagi.pl

Przyjmowanie Interesantów w siedzibie firmy odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu w ramach wyznaczonych godzin.


Zwiń ^

Uzgodnienia dokumentacji technicznej

Tutaj znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat uzgadniania dokumentacji technicznej

Uzgodnienia dokumentacji technicznej

Zakres wydawanych przez Gdańskie Wodociągi S.A. uzgodnień

Informujemy, że od dnia 9 lutego 2008 r. obowiązuje zmiana dotycząca wydawania uzgodnień. Kompetencje dotyczące wydawania uzgodnień zostały rozdzielone pomiędzy eksploatatora sieci, czyli spółkę Gdańskie Wodociągi S.A., a właściciela infrastruktury wod-kan czyli  spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK).

Gdańskie Wodociągi S.A. posiada  kompetencje do uzgadniania projektów technicznych w zakresie: przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących; rozdziału gniazd wodomierzowych oraz wodomierzy dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.

GIWK Sp. z o.o. posiada kompetencje do uzgadniania projektów dla urządzeń, w tym sieci - wod kan wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz lokalizacji innych mediów. Uzgodnienie dokumentacji w GIWK

Sposób wydawania uzgodnień

Jeżeli warunki techniczne które Państwo posiadają wskazują na konieczność uzgodnienia rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do realizacji prac należy uzgodnić z naszą firmą projekt przygotowany zgodnie z tymi warunkami

W celu uzyska takiego uzgodnienia należy złożyć w siedzibie naszej firmy zlecenie uzgodnienia dokumentacji. Druk właściwego zlecenia można znaleźć TUTAJ.

Ogólne wytyczne techniczne w zakresie zawartości projektów znajdują się w dziale "Dla projektantów"

Do zlecenia należy dołączyć:

 • dwa egzemplarze dokumentacji technicznej wraz z kopią wydanych warunków technicznych GdW.

Uzgodnienia wydawane są zwyczajowo w terminie do 30 dni od daty złożenia zlecenia. W przypadku spraw złożonych lub wymagających pogłębionej analizy, termin wydania uzgodnienia może zostać przedłużony.

Miejsce składania wniosków

Gdańskie Wodociągi S.A.
ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk

Udzielanie informacji:
Dział Projektów i Uzgodnień – uzgodnienia dokumentacji
poniedziałek, środa, w godz. 9:00-13:00
tel.: +48 58 325 27 00 wew. 245, 215
e-mail: uzgodnienia@gdanskiewodociagi.pl

Przyjmowanie Interesantów w siedzibie firmy odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu w ramach wyznaczonych godzin.


Zwiń ^

Dla projektantów

Tutaj znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat zawartości dokumentacji technicznej

Tutaj znajdą się podstawowe wytyczne dla dokumentacji technicznych uzgadnianych w naszej firmie.

 Wymagania ogólne

 1. Projekt budowlany należy wykonać w oparciu o warunki techniczne  Gdańskie Wodociągi S.A.
 2. Dokumentacja  powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - z późniejszymi zmianami
 3. Plan sytuacyjny - plan zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego zawierającej czytelną metrykę geodezyjną i poświadczoną przez projektanta za zgodność z oryginałem.

Przyłącza wody

 1. Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania lub trójnika. W przypadku, gdy średnica przyłącza stanowi połowę lub więcej średnicy sieci stosować włączenie za pomocą trójnika.
 2. Wodomierz główny projektować w pomieszczeniu w budynku. Dopuszcza się lokalizację wodomierza w studni wodomierzowej, gdy budynek oddalony jest od granicy działki więcej niż 15m.
 3. Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych minimum DN 1200. Dopuszcza się stosowanie studni z tworzywa sztucznego. Szczegóły techniczne dotyczące studni z tworzywa ustala  projektant w dziale uzgodnień na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. 
 4. Na profilach przyłącza wody należy wrysować gniazdo wodomierzowe, które jest elementem przyłącza.
 5. W przypadku lokalizacji wodomierza w budynku minimalna wysokość gniazda nad posadzką wynosi 0,5m.
 6. Dobór wodomierza wykonać w oparciu o wypływy normatywne z punktów czerpalnych (np. w oparciu o normę PN-92/B-01706)
 7. W dokumentacji należy rozrysować schematy węzłów. 
 8. Do dokumentacji załączyć schematy gniazda wodomierzowego, studni wodomierzowej albo rzut przyziemia lub piwnicy z naniesioną lokalizacją wodomierza głównego. Aktualny schemat gniazda wodomierzowego dla studni betonowej DN 1200 można zleźć TUTAJ; dla studni z tworzywa TUTAJ. W przypadku wodomierzy o średnicy większej niż DN 40 (kołnierzowych) należy zaprojektować gniazdo wodomierzowe z kształtek łączonych na kołnierze. Przykładowe gniazdo wodomierzowe TUTAJ

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

1. Włączenie do sieci KS za pomocą studni rewizyjnej DN 1200 z kręgów betonowych. Dopuszcza się również włączenie na trójnik. W przypadku włączenia do sieci kamionkowej należy zaprojektować trójnik kamionkowy. 

2. Przyłącze zakończyć na terenie posesji inwestora studzienką rewizyjną.

3. Na profilu przyłącza KS należy wrysować sposób włączenia instalacji (od strony budynku) do projektowanej studzienki na przyłączu.

4.W przypadku zaprojektowania włączenia do sieci na trójnik należy rozrysować schemat węzła

5. W przypadku, gdy włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej zaprojektowano przez studnię rewizyjną projektowaną na kanale miejskim inwestor zobowiązany jest podpisać umowę z GIWK na określenie zasad realizacji i przekazania na majątek GIWK zaprojektowanej studni. Kopię wniosku o sporządzenie takiej umowy należy dostarczyć na etapie uzgadniania dokumentacji.

Zwiń ^